Search

Title เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
Object เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Call number
Summary เป็นการรวบรวมงานเขียนที่มีความเห็นเกี่ยวกับพระราชประวัติ เหตุการณ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในเนื้อหามุมมองที่แตกต่างกัน ในทัศนะของผู้รู้หลากหลายท่าน ได้แก่ 1. พระราชประวัติพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งเสด็จพระราชสมภพ 2. พระราชกรณียกิจกู้ชาติ การทำสงครามในครั้งที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อเข้าตีเมืองจันทบุรีและกรุงธนบุรีได้แล้วจึงรวบรวมคนไทยที่แบ่งก๊กเป็นเหล่าถึง 5 ก๊ก ได้แก่ เจ้าพระยาพิษณุโลก เจ้าพระฝาง เจ้านคร กรมหมื่นเทพพิพิธ และก๊กพระยาตาก 3. ด้านการสร้างชาตินั้นทรงได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีรวมทั้งมีสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน 4. ทหารเอกคู่พระทัย ได้แก่ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกฯ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ พระยาพิชัยดาบหัก 5. สรุปเหตการณ์สมัยกรุงธนบุรี ตั้งแต่สิ้นสุดกรุงศรีอยุธยาในยุคของพระเจ้าเอกทัศจนสิ้นการสุดกรุงธนบุรี และ5.กบฏพระยาสรรค์

ที่มา :
ธานัฐ ภัทรภาคร์. เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช." นนทบุรี : สำนักพิมพ์ก้าวไกล, [25-?].