หน้าหลัก | พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มจธ.
สืบค้นข้อมูล

Title ไพรีพินาศ, ป้อม
Object สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง. เล่ม 10, พิทักษเทเวศร์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ - มอญในภาคกลาง Call number DS568 ม-ส 2542
Summary เมื่อ พ.ศ. 2376 ได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับญวน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมปืนขึ้นที่เขาแหลมสิงห์
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในขณะที่ทรงผนวชได้เสด็จจันทบุรี จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามป้อมปืนนี้ว่า "ป้อมไพรีพินาศ"

ที่มา:
เกษิณี ผลประพฤติ. "ไพรีพินาศ, ป้อม," สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง. เล่ม 10, พิทักษเทเวศร์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ – มอญในภาคกลาง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542. หน้า 4660-4661.