หน้าหลัก | พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มจธ.
สืบค้นข้อมูล

Title จารึกในภาคกลาง
Object สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง. เล่ม 3, ค้างคาวกินกล้วย,เพลง-จิตรกรรมกระบวนจีน Call number DS568 ม-ส 2542
Summary เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงผนวชอยู่ในปี 2376 ได้เสด็จจาริกธุดงค์ไปยังหัวเมืองมณฑฝ่ายเหนือของประเทศไทย เสด็จถึงเมืองสุโขทัยทรงพบศิลาจารึก 2 หลัก คือ " จารึกพ่อขุนรามคำแหง" และ "จารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมร" ณ บริเวณเนินปราสาท ต. เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ทอดพระเนตรเห็นว่าเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญ จึงโปรดฯ ให้นำลงมากรุงเทพฯ พระองค์ทรงเป็นนักอ่าน จารึกพระองค์แรก โดยทรงอ่านจารึกพ่อขุนรามคำแหงจนได้ความตลอด

ที่มา:
ก่องแก้ว วีระประจักษ์. "จารึกในภาคกลาง," สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง. เล่ม 3, ค้างคาวกินกล้วย,เพลง-จิตรกรรมกระบวนจีน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542. หน้า 1434-1446.