หน้าหลัก | พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มจธ.
สืบค้นข้อมูล

Title ประกาศกำหนดที่ให้ขายให้เช่าแก่คนนอกประเทศ
Object รวมกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน 100 ปี กรมที่ดิน 17 กุมภาพันธ์ 2544. เล่ม 3 Call number JQ1746.Z3มท ก-ร 2543
Summary ประกาศ ณ วันพฤหัสบดี ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 7 ปีมะโรง นักษัตรอัฐศก มีพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยอมให้ฝรั่งนอกซื้อที่, เช่าที่ ในเขตแขวงภายในพระนครและห่างกำแพงพระนครออกไป 200 เส้น ห้ามไม่ให้ผู้ใดขายที่ขาดแก่คนนอกประเทศที่เข้ามาอยู่ไม่ถึง 10 ปี แต่ให้เช่าได้ โดยทำหนังสือสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงานอำเภอไว้เป็นพยาน

ที่มา:
กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศกำหนดที่ให้ขายให้เช่าแก่คนนอกประเทศ." รวมกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน 100 ปี กรมที่ดิน 17 กุมภาพันธ์ 2544. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2543. หน้า 6-7.