หน้าหลัก | พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มจธ.
สืบค้นข้อมูล

Title วิวัฒนาการออกโฉนดที่ดิน
Object รวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน 100 ปี กรมที่ดิน 17 กุมภาพันธ์ 2544 Call number JQ1746.Z3มท ก-ร 2543
Summary หนังสือสำคัญของทางราชการที่แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้นต่อมา สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯ ให้ข้าหลวงเดินนาเป็นเจ้าหน้าที่ทำตราแดง ซึ่งเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินที่เป็นนา
ที่มา:
กรมที่ดิน. "วิวัฒนาการการออกโฉนดที่ดิน," รวมกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน 100 ปี กรมที่ดิน 17 กุมภาพันธ์ 2544. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2543. หน้า 1-18.