หน้าหลัก | พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มจธ.
สืบค้นข้อมูล

Title ยุคเปลี่ยนแปลงการแต่งกายแบบตะวันตก
Object วิวัฒนาการเครื่องแบบ Call number GT1520 ก-ว 2535
Summary รัชกาลที่ 4 ทรงมีนโยบายปรับปรุงบ้านเมืองให้ก้าวหน้าทันสมัย จึงทรงมีประกาศให้ข้าราชการสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้าทุกคน ซึ่งพระองค์ทรงคิดประดิษฐ์เสื้อขึ้น เป็นเครื่องแบบสำหรับเจ้านายและข้าราชการ ได้สวมเพื่อเป็นระเบียบเดียวกัน เรียกว่า "เสื้อราชการ" ลักษณะเป็นเสื้อตัวตรง ผ่าอกตลอด ชายเสื้อยาวถึงต้นขา คอมีปกตั้งขึ้นโดยรอบ แขนทรงกระบอกยาวจรดข้อมือ ให้ใส่มาในเวลาเข้ารับราชการ และใช้ใส่เวลาออกงานสำคัญๆ ต่างๆ

ที่มา:
กรมศิลปากร. "ยุคเปลี่ยนแปลงการแต่งกายแบบตะวันตก," วิวัฒนาการเครื่องแบบ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2535. หน้า 21-29.