หน้าหลัก | พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มจธ.
สืบค้นข้อมูล

Title ชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์
Object รายงานการวิจัยเรื่อง 90 ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย : ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า Call number HV40 ก-ร 2543
Summary พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงปรับเปลี่ยนระบบการค้ามาเป็นการค้าแบบเสรีตามนัยแห่งสนธิสัญญาบาวริ่ง เป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวย ต่อการหาเลี้ยงชีพ เป็นแรงดึงดูดสำคัญที่ทำให้ชาวจีน ซึ่งประสบปัญหาความยากแค้นจากภัยพิบัติในประเทศ เป็นจำนวนมาก เดินทางเข้ามาพึ่ง พระบรมโพธิสมภารในประเทศไทย

ที่มา:
กรรณิการ์ ตันประเสริฐ. "ชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์," รายงานการวิจัยเรื่อง 90 ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย : ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธา, 2543. หน้า 3-18.