หน้าหลัก | พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มจธ.
สืบค้นข้อมูล

Title วิวัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
Object วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, 24 มีนาคม 2525 ฉบับสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี Call number JQ1746.Z3 ก-ว 2525
Summary เครื่องปั้นดินเผาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ครั้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ไม่ได้มีการส่งราชทูต ไปประเทศจีน พ่อค้าในกรุงเทพฯ จึงสั่งเครื่องปั้นดินเผาจากจีน ซึ่งนิยมเครื่องลายคราม เครื่องถ้วยชามที่เป็นลายครามเขียนลายจีนเป็นส่วนใหญ่ ลายน้ำทอง มีสั่งบ้าง โดยให้แบบลายไทยไปทำ

ที่มา:
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน. "วิวัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์." วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, 24 มีนาคม 2525 ฉบับสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2525. หน้า 19-21.