หน้าหลัก | พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มจธ.
สืบค้นข้อมูล

Title การศึกษาไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์
Object 200 ปี ของการศึกษาไทย Call number LA1120 ก-ส 2526
Summary การศึกษาแบบสมัยใหม่ ในรัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงโปรดฯ ให้ภรรยามิชชันนารี เช่น นางเฮาส์ เข้ามาสอนภาษาอังกฤษแก่เจ้าจอมและพระเจ้าลูกเธอใน พระบรมมหาราชวัง พร้อมกันนั้นนางเฮาส์ก็ได้ริเริ่มตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงขึ้นที่บ้าน โดยเริ่มการสอนเด็กให้อ่านพระคัมภีร์ และสอนเย็บปักถักร้อย

ที่มา:
กระทรวงศึกษาธิการ. "การศึกษาไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์," 200 ปี ของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2526. หน้า 2-36.