หน้าหลัก | พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มจธ.
สืบค้นข้อมูล

Title ประวัติและความเป็นมาของกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
Object ประวัติความเป็นมาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ Call number
Summary เมื่อสมัยรัชกาลที่ 4 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงจัดพิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ขึ้น เป็นครั้งแรก ณ พระที่นั่งราชฤดี ตึกแบบฝรั่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นข้างพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยด้านตะวันออก และโปรดเกล้าฯ ให้ราชอาคันตุกะคณะทูตชาวต่างประเทศได้เข้าชมโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุในโอกาสสำคัญ และเมื่อปี พ.ศ.2399 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอภิเนาวนิเวศน์ขึ้นด้านหลังพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ ซึ่งมีพระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑสถานเป็นพระที่นั่ง ขนาดใหญ่อยู่ห้องหนึ่ง และทรงใช้เป็นที่จัดแสดงโบราณศิลปวัตถุและของแปลกประหลาดต่างๆ ที่ย้ายมาจากพระที่นั่งราชฤดีโดยเฉพาะ
พระนครคีรี หรือ เขาวัง เป็นพระราชวังฤดูร้อนของรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนยอด เขาสมน ยอดเขาทางทิศตะวันออก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดพระแก้วน้อย จำลองแบบมาจากวัดพระแก้วที่บรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ยอดเขาตรงกลาง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์องค์ใหม่ เป็นทรงลังกาขนาดใหญ่ ภายในกลวงเป็นห้องกลม ยอดเขาทางทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของหมู่พระมณเฑียรสถาน และพระที่นั่งต่างๆ ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

ที่มา:
กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. “ประวัติและความเป็นมาของกิจการพิพิธภัณฑสานแห่งชาติ,” รายงานประจำปี 2535 กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2536. หน้า 1-5.
สถาพร ขวัญยืน. “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง. เล่ม 10, พิทักษเทเวศร์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ – มอญในภาคกลาง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542. หน้า 4437-4442.