หน้าหลัก | พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มจธ.
สืบค้นข้อมูล

Title พื้นฐานทางประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394-2411)
Object แนวพระราชดำริเก้ารัชกาล Call number DS578 ก-น 2527
Summary กล่าวถึงพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ พระองค์ขึ้นครองราชย์จากการสนับสนุนของกลุ่มขุนนางตระกูลบุนนาค ทรงปกครองประดุจดังบิดาของประชาชน ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและปูชนียสถาน และยังทรงเป็น พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงนำพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องในพระราชพิธีต่างๆ ทรงอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้หัดละครผู้หญิงและพระราชทานพระราชานุญาตให้นำบทพระราชนิพนธ์ไปเล่นได้ ทรงเป็นศึกษาค้นคว้าทั้งทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ทรงเป็นธุระจัดการสืบ ค้นหาศิลาจารึกสมัยสุโขทัยแล้วนำมาประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์เก็บไว้ให้คนรุ่นหลังมีโอกาสศึกษา ทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองบ้านเมืองให้ทันสมัย โดยรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก มาปรับใช้ โดยทรงสนับสนุนโรงเรียนของหมอสอนศาสนาที่เข้ามาเปิดในประเทศไทย เพื่ออบรมสั่งสอนให้คนไทยมีความรู้ในภาษา วรรณคดีและวิทยาการตะวันตก ทางด้านเศรษฐกิจทรงเลิกการค้าแบบผูกขาดมาเป็นระบบการค้าเสรี ซึ่งมีการเพิ่มผลผลิตข้าวและการปรับเปลี่ยนเงินตรา

ที่มา:
กระทรวงศึกษาธิการ. “พื้นฐานทางประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394-2411),” แนวพระราชดำริเก้ารัชกาล. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2527. หน้า 47-113.