หน้าหลัก | พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มจธ.
สืบค้นข้อมูล

Title จีนกุน จีนเรือง จีนมั่วเส็ง
Object Call number
Summary จีนกุน จีนเรือง จีนมั่วเส็ง เป็นบุคคลที่ให้การอุปถัมภ์บำรุงกองทัพเมื่อหลังจากเสียกรุง ตลอดจนแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จีนกุน เป็นบุตรจีนกุ๋ย เศรษฐีพ่อค้าสำเภา กับบุตรหญิงของเจ้าพระยาพระคลัง (ฉิม) เมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาเสียกรุง จีนกุนได้นำสมบัติมาถวาย และ เข้ารับราชการเป็นที่พระราชพระสิทธิ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสิน

จีนเรือง เป็นเศรษฐีบางปลาสร้อย เมืองชลบุรี เป็นผู้ทำนุบำรุงสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ และกองทัพเป็นอย่างยิ่ง จีนเรืองสนิทสนมด้วยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ครั้นสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ทรงกราบบังคมทูลขอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ให้สถาปนาจีนเรืองขึ้นเป็นเจ้าบำเรอภูธร และกรมขุนสุนทรภูเบศร์ ซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะตนมิได้ตกทอดถึงลูกหลาน ผู้สืบสายโลหิตปัจจุบันใช้นามสกุล "สุนทรกุล ณ ชลบุรี"

จีนมั่วเส็ง เป็นพ่อค้าใหญ่ ค้าขายสินค้าอยู่นอกกำแพงกรุงศรีอยุธยา ครั้นทราบว่ากองทัพพม่ายกมาตีกรุงศรีอยุธยา จึงขนสินค้าเพื่อไปตั้งห้างค้าขายในกรุงกัมพูชา แต่ติดกองทัพพม่า ตั้งสกัด จึงเดินทางไปจันทบุรี ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ มาตั้งชุมนุมอยู่จึงอุดหนุนกองทัพถวายสินค้าทรัพย์สินเป็นอันมาก และยังถวายเงินให้ยืมใช้สอยในการรบอีก 500 ชั่ง (จีนมั่วเส็งนี้ คุณจุลลดา ภักดีภูมิทร์อธิบายว่า เป็นผู้มีแซ่เดียวกับกับพระราชบิดาของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ และเคยรู้จักกันมาแต่กรุงศรีอยุธยา) ครั้นภายหลังที่ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว จีนมั่วเส็งได้กราบทูลว่าเงินที่เคยที่ถวายให้ยืม ขอทูลเกล้าฯ ถวายไว้ทรงใช้ในราชการบ้านเมืองต่อไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นที่ หลวงอภัยพานิช ตำแหน่งกรมท่าซ้ายในกรมพระราชวังบวร จึงได้รับทั้งที่เป็นส่วนสำเภาหลวงพระราชทานให้ และสามารถแต่งสำเภาไปค้าขายเองปีละ 2 ลำ (สำเภาหลวงไปขายได้ปีละ 10 ลำ) นับว่า ได้พระราชทานตอบแทนอุปการคุณเป็นกำไรปีละหลายหมื่นชั่ง

ที่มา :
จุลลดา ภักดีภูมินทร์. "จีนกุน จีนเรือง จีนมั่วเส็ง," เวียงวัง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อักษรโสภณ, 2551. หน้า 38-43.