Search

Title ประกายแสด
Object ประกายแสด Call number
Summary ชื่อสามัญ : ประกายแสด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mallotus kongkandae Welzen & Phattarahirankanok
วงศ์ : EUPHORBIACEAE
ค้นพบ : โดยดร.ก่องกานดา ชยามฤต พืชถิ่นเดียวของไทย พบครั้งเดียวที่อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ จ.กำแพงเพชร บริเวณช่องเย็น ขึ้นอยู่ในป่าดิบเขา ระดับความสูง 1300-1400 ม. ติดผลช่วงเดือนกรกฎาคม ชื่อวิทยาศาสตร์ตั้งเป็นเกียรติแก่ผู้เก็บตัวอย่างได้เป็นครั้งแรก และควบคุมดูแลโครงการศึกษาพืชวงศ์ Euphorbiaceae
ลักษณะ : ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่ม ส่วนต่างๆ มีขนรูปดาวและขนต่อมทั่วไป ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่มและสะเก็ดสีขาวหนาแน่น เส้นใบ 1 คู่ ออกจากโคน ที่ฐานใบมีต่อมสีดำ 1 คู่ ก้านใบยาว ช่อผลออกเดี่ยวๆ ตามปลายกิ่ง มีขนสั้นหนานุ่ม ผลแห้งแตกตามพู ทรงเกือบกลม มีขนต่อมสีส้มแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวหนาแน่น ผลแห้งเป็นริ้วและเป็นตุ่ม
ที่มาข้อมูล : http://web3.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=%BB%C3%D0%A1%D2%C2%E1%CA%B4&typeword=group
ที่มาภาพ : http://web3.dnp.go.th/botany/image%5Cweb_plant%5C0106Mallotus1.jpg