Search

นิทรรศการปัจจุบัน

สยามเปิดประตูทางการค้าสมัย ร.4 รากฐานการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงดำเนินนโยบายเปิดการติดต่อสัมพันธ์กับชนชาติตะวันตกอย่างกว้างขวาง อ่านบทความทั้งหมด

ของที่ระลึกจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ต่างๆ ทั่วประเทศทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน อ่านบทความทั้งหมด


นิทรรศการย้อนหลัง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1. พระอัจฉริยภาพด้านการเรียนรู้
2. พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. พระวิสัยทัศน์ด้านสิทธิเสรีภาพ
4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม
5. กษัตริย์สยามฯ ผู้เปิดประตูสู่อารยประเทศ
6. กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ
7. โฉมหน้าใหม่ของการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔

Print
PDF

 

King_1