Search

Title เปราะต้นศิริรักษ์
Object เปราะต้นศิริรักษ์ Call number
Summary ชื่อสามัญ : เปราะต้นศิริรักษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caulokaempferia sirirugsae Ngamriab
วงศ์ : ZINIGBERACEAE
ค้นพบ : โดยผศ.ดร.ฉัตรชัย งามเรียบสกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์พบเฉพาะบริเวณอุทยานแห่งชาติ เขาลำปี หาดท้ายเหมือง จ.พังงา เป็นพืชประจำถิ่น ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายของพืชในวงศ์ขิงข่าของโลก
ลักษณะ : เป็นพืชล้มลุกขึ้นตามโขดหินที่มีความชื้นสูง ลักษณะลำต้นมีความสูง 12-20 เซนติเมตร มีใบจำนวน 6-8 ใบ ช่อดอกยาว 4-7 เซนติเมตร ดอกสีเหลืองโดยจะบานครั้งละ 1 ดอก ในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม และจะเป็นผลในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน
ที่มาข้อมูล : http://www.biotec.or.th/brt/index.php/2009-06-23-04-00-07/110-newspecies-zingiberaceae
ที่มาภาพ : http://www.bangkokbiznews.com/2008/12/24/thumb/323049_zinthumb3bkk.jpg