Search

เกี่ยวกับหอบรรณสารสนเทศ

1. เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้บริการบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลนี้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติและเอกสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

2. พัฒนาและส่งเสริมการนำทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลไปวิเคราะห์สกัดเนื้อหาสาระ
ที่น่าสนใจมาร้อยเรียงเป็นความรู้ เสนอเป็น Exhibition Online เผยแพร่ให้ผู้สนใจได้สืบค้นผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ไม่ต่ำกว่า 5 เรื่องต่อปี และทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่องละ 100,000 บาท

เอกสารเกี่ยวกับหอบรรณสารสนเทศ