Search


เมื่อกล่าวถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า-เจ้าอยู่หัว ทุกคนล้วนคำนึงถึงการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงหรือมืดหมดดวง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2411 ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพระองค์ทรงคำนวณได้ถูกต้องแม่นยำ และทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี ซึ่งต่อมานักดาราศาสตร์ปัจจุบัน ได้พิสูจน์ด้วยวิธีการสมัยใหม่ โดยใช้คอมพิวเตอร์และการพิสูจน์เอกสาร ซึ่งนักดาราศาสตร์ท่านนั้นได้กล่าวว่า พระองค์ทรงคำนวณด้วยพระองค์เอง และด้วยวิธีการของพระองค์ ที่มีรายละเอียดมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์ชาติตะวันตกได้คำนวณ และพยากรณ์ไว้ โดยพระองค์ท่านมิได้ทรงลอกเลียน หรือทรงใช้ข้อมูลหลักฐานของนักวิทยาศาสตร์ชาติตะวันตก

ทรงลบล้างข้อกล่าวหาของบาทหลวงเจซูอิตและคนไทยบางกลุ่ม


การค้นพบสุริยุปราคามืดหมดดวงของพระองค์ท่าน เป็นการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของคนไทยให้ชาวโลกประจักษ์ว่า ทรงมีพระปรีชาสามารถในการคำนวณ ทรงลบล้างข้อกล่าวหาของบาทหลวงเจซูฮิต ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนา ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ได้บันทึกไว้ว่า“ชาวสยามมีความรู้เกี่ยวกับอุปราคาพอควร โดยสามารถคำนวณเวลาเกิดจันทรุปราคาได้อย่างคร่าว ๆ แต่ที่เกี่ยวกับการคำนวณเวลาเกิดสุริยุปราคานั้น ชาวสยามไม่มีความรู้เรื่องนี้แม้แต่น้อย” ในขณะเดียวกันก็เป็นการลบล้างความเชื่อของคนไทยที่เคยกล่าวไว้ว่าไม่มีสุริยุปราคาเต็มดวง แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพิสูจน์ให้คนไทยในสมัยนั้นประจักษ์ว่า ปรากฎการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงนั้นเกิดขึ้นได้จริง

พ.ศ. 2403 วันพุธ เดือนเก้า ขึ้น 14 ค่ำ เกิดจันทรุปราคา เห็นในสยาม ประกาศ 182
พ.ศ. 2404 วันจันทร์ เดือน 8/8 ขึ้น 1 ค่ำ เกิดสุริยุปราคา เห็นในสยาม ประกาศ 199

วันจันทร์ เดือน 12 ขึ้น 9 ค่ำ ดาวพระเคราะห์พุธ เห็นในสยาม

ไม่ระบุวันที่ พบดาวหาง เห็นในสยาม ประกาศ 203

วันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ อัฒคราช เกิดสุริยุปราคา เห็นในสยาม ประกาศ 204

วันอังคาร เดือน 12 ขึ้น 10 ค่ำ ดาวพระเคราะห์พุธ เห็นในสยาม ประกาศ 207
พ.ศ. 2405 วันพฤหัสบดี เดือน 7 ขึ้น 15 ค่ำ เกิดจันทรุปราคา ไม่เห็นในสยาม ประกาศ 212

วันพฤหัสบดี เดือน 7 แรม 14 ค่ำ เกิดสุริยุปราคา ไม่เห็นในสยาม

วันศุกร์ เดือน 12 แรม 15 ค่ำ เกิดสุริยุปราคา ไม่เห็นในสยาม

วันเสาร์ เดือนอ้าย ขึ้น 15 ค่ำ เกิดจันทรุปราคา ไม่เห็นในสยาม

วันอาทิตย์ เดือนยี่ ขึ้น 1 ค่ำ เกิดสุริยุปราคา เห็นในสยาม
พ.ศ. 2406 ไม่ระบุวันที่ เกิดสุริยุปราคา ไม่เห็นในสยาม ประกาศ 230

ไม่ระบุวันที่ เกิดสุริยุปราคา ไม่เห็นในสยาม

ไม่ระบุวันที่ เกิดจันทรุปราคา ไม่เห็นในสยาม

วันจันทร์ เดือน 7 ขึ้น 15 ค่ำ เกิดจันทรุปราคา เห็นในสยาม
พ.ศ. 2407 วันศุกร์ เดือน 6 ขึ้น 1 ค่ำ เกิดสุริยุปราคา เห็นในสยาม ประกาศ 240
พ.ศ. 2408 วันพุธ เดือน 11 ขึ้น 14 ค่ำ เกิดจันทรุปราคา ไม่เห็นในสยาม ประกาศ 261
พ.ศ. 2411 วันอังคาร เดือน 10 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะโรง สัมฤทธิศก เกิดสุริยุปราคา เห็นในสยาม ประกาศ 302