Search

บรรณานุกรม
1. จดหมายเหตุ ดาราศาสตร์จากฝรั่งเศส เกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมาคมดาราศาสตร์ไทย 2542 อารี สวัสดี (บรรณาธิการ) หน้า 57
2. พูนพิสมัย ดิศกุล มจ. สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น พิมพ์ครั้งที่ 2 หน้า 166 – 167
3. ประกาศมหาสงกรานต์ปีวอก โทศก ณ วันพุธ เดือน 4 แรม 8 ค่ำ ปีมะแม เอกศก (ประกาศเลขที่ 182)
4. ประกาศมหาสงกรานต์ ปีระกา ตรีศก ณ วันอังคาร เดือน 5 ขึ้น 1 ค่ำ ปีระกา ยังเป็นโทศก (ประกาศเลขที่ 199)
5. ประกาศดาวหาง ปีระกา ตรีศก ณ วันจันทร์ เดือน ขึ้น 1 ค่ำ ปีระกา ตรีศก (ประกาศเลขที่ 203)
6. ประกาศสุริยุปราคา ณ เดือน 8 บูรพาษาฒ ปีระกา ตรีศก (ประกาศเลขที่ 204)
7. ประกาศดาวพระเคราะห์พุธเข้าในดวงอาทิตย์ ณ วันอาทิตย์ เดือน 11 แรม 2 ค่ำ ปีระกา ตรีศก (ประกาศเลขที่ 207)
8. ประกาศสงกรานต์ ปีจอ จัตวาศก (ประกาศเลขที่ 212)
9. ประกาศมหาสงกรานต์ ปีกุน เบญจศก (ประกาศเลขที่ 230)
10. ประกาศสงกรานต์ ปีชวด ฉศก (ประกาศเลขที่ 240)
11. ประกาศมหาสงกรานต์ ปีฉลู สัปตศก (ประกาศเลขที่ 261)
12. ประกาศสุริยุปราคาหมดดวง ณ วันพฤหัสบดี เดือน 9 แรม 3 ค่ำ ปีมะโรง สัมฤทธิศก (ประกาศเลขที่ 302)
13. มหามกุฏราชวิทยาลัย พระไตรปิฏกแปลเพื่อการศึกษา เล่ม 20 อังศุตรนิกาย 2523 หน้า 277-286
14. ประกาศดาวหางขึ้นอย่าวิตก ณ วันอาทิตย์ เดือน 11 ขึ้น 12 ค่ำ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก (ประกาศเลขที่ 207)
15. ประกาศดาวหาง ปีระกา ตรีศก ณ วันจันทร์ เดือน ขึ้น 1 ค่ำ ปีระกา
16. จุลจักรพงษ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ เจ้าชีวิต พิมพ์ครั้งที่ 4 คลังวิทยา 2517 หน้า 422-426
17. จดหมายเหตุ เรื่อง เซอร์ แฮรีออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ ไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามในรัชกาลก่อน ที่ตำบลหัววาน เมื่อเดือนสิงหาคม คศ. 1868
18. ขาว เหมือนวงศ์ การพิสูจน์การทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วิทยาศาสตร์ 200 ปี รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ กราฟฟิคอาร์ต 2525 หน้า 13 – 16
19. ทิพากรวงศ์ เจ้าพระยา พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยแห่งการพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี 2547
20. นงเยาว์ กาญจนจารี หว้ากอ 9 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 วิทยาศาสตร์ 200 ปี รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ กราฟฟิคอาร์ต 2525 หน้า 4 – 6
21. ประกาศสุริยุปราคาหมดดวง ณ วันพฤหัสบดี เดือน 9 แรม 3 ค่ำ ปีมะโรง สัมฤทธิศก (ประกาศเลขที่ 302)
22. จดหมายเหตุ เซอร์ แฮรีออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ ไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามในรัชกาลก่อน ที่ตำบลหัววาน เมื่อเดือนสิงหาคม คศ. 1868
23. ขาว เหมือนวงศ์ การพิสูจน์การทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วิทยาศาสตร์ 200 ปี รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ กราฟฟิคอาร์ต 2525 หน้า 13 – 16
24. ขาว เหมือนวงศ์ ประวัติศาสตร์ของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พระราชอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ของรัชกาลที่ 4 บทความเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2524 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
25. ประกาศว่าด้วยวิธีคิดอธิกมาส (ประกาศเลขที่ 303)
26. ประกาศว่าด้วยเรื่องรองน้ำฝน (ประกาศเลขที่ 337)
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ 2547 หน้า 143
28. แอ็บบ๊อต โลว์ มอปแฟ็ท แผ่นดินพระจอมเกล้า สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 2520 หน้า 68 - 69
29. เซอร์ จอนห์เบาริ่ง ราชอาณาจักรและราษฏรสยาม เล่ม 1 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 2547 หน้า 384
30. ศักดา ศิริพันธ์ กษัตริย์และกล้อง บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ หน้า 23