Search


เลขหมู่
ชื่อเรื่อง
DS581 ณ-พ 2547 ขจร สุขพานิช. พระ เกียรติประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระนคร : โรงพิมพ์มหาดไทย กรมราชทัณฑ์, ๒๕๐๐. (พิมพ์แจกเป็นอนุสรณ์ ในงานบำเพ็ญกุศลสมโภชสุพรรณบัฏของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม วันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๐)
DS568 ข 2537 ของดีร้อยสิ่งมิ่งเมืองไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พัลลิชชิ่ง, ๒๕๓๗. (จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสบริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด ครบรอบ ๑๐๐ ปี)
DS568 ม-ส 2542 ข้อมูลของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. " พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยี" สารานุกรม วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม ๙, พรหมาภิบาล (ทองใบ สุวรรณภารดา), พระยา - พิชัยสงคราม, ตำรา.. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพานิช.
QB175 ข-ก 2544 ขาว เหมือนวงศ์. การ พิสูจน์การทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว. กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ๒๕๔๔.
Q80.T5 ก-ส 2530 ไข่มุกด์ ชูโต. "แนวความคิดใน การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว," สัปดาห์วิทยา ศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๐. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๐. หน้า ๑๑-๑๔.

เลขหมู่
ชื่อเรื่อง
คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี. กวีนิพนธ์ เฉลิมพระเกียรติกรุงรัตนโกสินทร์ : ฉบับชนะการประกวด. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๕.
DS578 ค-ป 2525 คณะกรรมการจัด งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี. ประวัติ ศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ รัชกาลที่ ๔ - พ.ศ.๒๔๗๕. กรุงเทพฯ : กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๕. (จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕).
คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี. ศิลป วัฒนธรรมไทย เล่มที่ ๓ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๕. (จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕)
คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสือสมุดภาพวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร. สมุดภาพวัดอรุณราชวราราม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (๑๙๘๔) จำกัด, ๒๕๓๔. ( กรุงเทพมหานครจัดพิมพ์ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๓ รอบนักษัตร ๒ เมษายน ๒๕๓๔)
คณะกรรมการ เอกลักษณ์ของชาติ. เมืองไทยของเรา. กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยสำหรับเยาวชน, ๒๕๒๕. ( จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕)
HM3 ค-บ 2515 คณะกรรมาธิการ อนุรักษ์ศิลปกรรมแห่งสมาคมสถาปนิกสยาม. "ไทยใน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต," บันทึกการสัมมนาเรื่องเอกลักษณ์ของสังคมไทยในอนาคต. กรุงเทพฯ : สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๑๕. หน้า ๓-๒๔.
DS581 ค 2547 ครบ ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗. นครปฐม : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย์, ๒๕๔๗. (จัดทำโดยฝ่ายจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ วัดบวรนิเวศวิหาร)
DS581 ค 2547 ครบ ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗. พิมพ์สุรวัฒน์, ๒๕๔๗. (จัดทำโดยฝ่ายจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ วัดบวรนิเวศวิหาร)
JX1579.5 ค 2543 ความ สัมพันธ์ไทย - จีน ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ๒๕๔๓. (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องใน โอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒)
HV7955 ค 2551 ความ เป็นไปได้ในการโอนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ. นนทบุรี : คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ, ๒๕๕๑. หน้า ๑๐๔-๑๑๑.
PN3459 ค 2526 โคลง ภาพพระราชพงศาวดาร. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๖. (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์สนองคุณพระโสทรเชษฐภคินี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ในงานพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ)
โคลงถวายพระ เพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวง : พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ และตำหนักแพ : พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระนคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๑๒. ( พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์ตรี ศิริ จรูญเวสม์ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๒)
โคลงเรือลอยพระประทีป ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๖.