Search


เลขหมู่
ชื่อเรื่อง
DS581 ม-ฉ 2541 เฉลิม พระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๑. (มูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา-ประไพ อมาตยกุล ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดพิมพ์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑)
DS571 ฉ 2525 เฉลิม รัฐฉัตรแก้ว เก้าแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร ๒๕๓๕. ( พิมพ์เพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาสสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕)
DS586 ฉ-ร เฉลิมศักดิ์ รามโกมุท. สารคดี บอกเล่าด้วยรูปและเรื่อง เกิดกลางกรุง, ชุดถนนหนทาง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิ่ชชิ่ง, ๒๕๓๗.
AC158 ส-บ 2539 เฉลิมศรี หุนเจริญ. "รำโคม : การเล่นถวายหน้าพลับพลาเวลาค่ำ, " บท ความ-สารคดีของ คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสาร และบทความสดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : สำนักงาน เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, ๒๕๓๙. หน้า ๙๗-๑๐๑.

เลขหมู่
ชื่อเรื่อง
PL4178 ร 2544 ชวนพิศ ดุษฎีประเสริฐ. "ภูมิปัญญาไทยในกระแสอิทธิพลตะวันตก, " เรียง ความ/บทวิชาการ ฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. หน้า ๑๙๕-๒๒๑.
AC158 ส-บ 2546 ชัชวาลย์ วูวนิช. "ยุคการ เปลี่ยนแปลงเงินตราไทยสมัยรัชกาลที่ ๔," เหรียญบนแผ่น ดิน ร.๕.. กรุงเทพฯ : บุ๊คส์แกลเลอรี่, ๒๕๔๙. หน้า ๒๗.
CJ3605 ช-ห 2549 ชัชพล ไชยพร. "พุ่มเทียน : เครื่องสักการะที่ถูกลืม," บท ความ-สารคดีของคณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ. เล่ม ๗. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง, ๒๕๔๖. หน้า ๑๕๗-๑๖๔.
ชาลี เอี่ยมกระแสสินธุ์. เมื่อราชทูต ไทยไปปักกิ่ง. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, ๒๕๒๐.
DS568 ช-ส 2536 ชาลี เอี่ยมกระแสสินธุ์. สมุดภาพโบราณ ตำนานรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๖.
DS578.32 ช 2531 ชิน โสภณพานิช. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, ๒๕๓๑. (จัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชิน โสภณพนิช ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร ๙ เมษายน ๒๕๓๑)
ชุมนุมฉันท์ ดุษฎีสังเวย. ม.ป.ท. : โรงพิมพ์ไทย, ๒๔๕๗. (พิมพ์แจกในงานศพ พระยาศรีธรรมศุกราช พ.ศ.๒๔๕๗)
ชุมนุมพระบรม ราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว. พระนคร : โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๐๕. (จัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงสพ พันตรี มจ.ไตรทิพเทพสุต เทวกุล ๙ ตุลาคม ๒๕๐๕)
ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว. พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๑. (คณะบุตรธิดาพิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นางบัว วิมานวัชรี ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม ๒๙ มีนาคม ๒๕๐๑)
ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว. ภาคที่ ๑, หมวดวรรณคดี. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๔. (สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า โปรดให้พิมพ์เปนมิตรพลีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๔๗๕)
ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว. ภาคที่ ๒, หมวดราชประเพณีโบราณ. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๗๓. ( สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า โปรดให้พิมพ์เปนมิตรพลีขึ้นปีใหม่ เมื่อปีมะเมีย พ.ศ.๒๔๗๓)
ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว. ภาคที่ ๔, หมวดโบราณสถานและโบราณวัตถุ. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๑. (สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า โปรดให้พิมพ์เปนมิตรพลีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๔๗๒)
ชุมนุมพระบรม ราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวหมวดวรรณคดีและหมวดโบราณคดี และประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ ภาคปกิณกะ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
DS581 ช 2547 ชุมนุมพระบรม ราชาธิบาย และประชุมพระราชนิพนธ์ ภาคปกิณกะ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
ชัวซีย์ , เดอ. จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ. ๑๖๘๕ และ ๑๖๘๖. แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร. กรุงเทพ : ก้าวหน้า , ๒๕๑๖.