Search


เลขหมู่
ชื่อเรื่อง
DS578.3 ต 2552 ตามรอยจดหมายเหตุทัพเชียงตุง พ.ศ.๒๓๙๕-๒๓๙๗ : เอกสารสัมมนาทางวิชาการ, ๒๘ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๕๒ ณ จังหวัดเชียงรายและเมืองเชียงตุง สหภาพพม่า. กรุงเทพฯ : ประชาชน, ๒๕๕๒.
BL1430 ต 2543 ตำนาน พระอารามแลทำเนียบสมณศักดิ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๓.
GT3405.T5 ต 2545 ตำรา ๑๒ เดือน คัดแต่สมุดขุนทิพมนเทียรชาววังไว้. กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๔๕.
CD2143 ท-ก 2514 ทรงสรรค์ นิลกำแหง. "หอจดหมายเหตุ หรือหอศาสตราคม, " กอง จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. กรุงเทพฯ : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๔. หน้า ๑๗.
DS578.3 ท-ว 2520 ไทยน้อย. วิญญาณ ของจอมทัพวังหน้ายังเฮี้ยนอยู่ในธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๐.

เลขหมู่
ชื่อเรื่อง
ธงทอง จันทราศุ. "พระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้า โสมนัสวัฒนาวดี ," แนะ นำให้รู้จักวัดโสมนัสวิหารโดยสังเขป และประวัติ-ผลงานของอดีตเจ้าอาวาส. กรุงเทพฯ : กองทุนกรรมฐานวัดโสมนัสวิหาร, ๒๕๕๐. หน้า ๑๔-๑๘.
BL1445.T5 ธ-ต 2516 ธนิต อยู่โพธิ์. ตำนาน สมณศักดิ์ พระวันรัต และสมเด็จพระราชาคณะผู้ทรงสมณศักดิ์สมเด็จพระวันรัตในสมัยกรุงรัตน โกส ินทร์. . กรุงเทพ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพร, ๒๕๑๖.

เลขหมู่
ชื่อเรื่อง
DS581 น-พ 2525 นฤมล ธีรวัฒน์. พระ ราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
NA7435 น-พ 2549 แน่งน้อย ศักดิ์ศรี. พระอภิ เนาว์นิเวศน์ : พระราชนิเวศน์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๙.
HE6185.T4 บ-ห 2551 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด. "๑๒๕ ปี ไปรษณีย์ไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, ๒๕๕๑. หน้า ๒๙-๓๑.
N8560 บ 2541 โบราณ วัตถุจากพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๑.
DS578 ป-ก 2533 ประสิทธิ์ พงศ์อุดม. การ ถ่ายทอดวิทยาการตะวันตกในสังคมไทย : ศึกษาบทบาทของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์ระหว่าง พ.ศ.2371-2411. กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓.
PL1459 ป 2544 ประชุม จารึกวัดพระเชตุพน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๔.
DS581 ป 2465 ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๕ : เรื่องสถานแลวัสดุซึ่งสร้างในรัชกาลที่ ๔. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๕.
JX1859.T5 ป 2501 ประชุม พงศาวดาร ภาคที่ ๓๐ : จดหมายเหตุของพระณรงค์วิชิต (จอน บุนนาค) เรื่องราชทูตไทยไปประเทศฝรั่งเศสในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีระกา พุทธศักราช ๒๔๐๔.. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๐๑.
DS571 ป 2493 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๑ : จดหมายเหตุเรื่องมิซชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศไทย. พระนคร : ไทยสามัคคี, ๒๔๙๓.
DS581 ป 2512 ประชุม พระราชนิพนธ์ภาษาไทย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๒. พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๒.
DS581 ป-พ 2547 ปรามินทร์ เครือทอง. พระ จอมเกล้า "KING MONGKUT" พระเจ้ากรุงสยาม. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๗. หน้า ๖๙.
HG4028.R5 ป-ค 2551 ปรียานุช พิบูลสราวุธ. คลังหลวงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์, ๒๕๕๑. หน้า ๔-๘.
DS581 พ-พ 2531 พงศ์ธิดา เกษมสิน. พระ บาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการธำรงฐานะพระมหากษัตริย์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑.
DS581 พ 2547 พระ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๕๔๗.
BQ6140 พ-ป 2542 พระมหาสุรพล สิงคิรัตน์. ปฐม สมโพธิ ปริจเฉทที่ ๑-๗ : การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๒.
DS581 ฟ-ส 2542 ไฟน์สโตน, เจฟฟรี่ย์. สมุดพระรูป พระราชโอรส พระราชธิดาและพระราชนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔). กรุงเทพฯ : โลมาโฮลติ้ง, ๒๕๔๒.

เลขหมู่
ชื่อเรื่อง
HV7955 พ-ต 2549 พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. ตำรวจของพระมหากษัตริย์. กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, ๒๕๔๙.
LB2322.2 พ-ส 2546 ไพฑูรย์ ลินลารัตน์. สาขา วิชาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา พัฒนาการในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๕๒๕). พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
GV1471 ภ-ว 2549 ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์. วัฒนธรรม บันเทิงในชาติไทย : การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมความบันเทิงในสังคมกรุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๙๑-๒๕๐๐. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๙.
GVT234 ม-ห 2550 มนตรี วัดละเอียด. หน้า โขน : สมุดภาพการแต่งหน้าโขนตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพฯ : โรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้า MTI, ๒๕๕๐.
DS581 ม-พ 2547 มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระ อัจฉริยภาพ ร.๔ : ที่ระลึกในวโรกาสแห่งวันพระราชสมภพ ครบ ๒๐๐ ปี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
NC772 ม-พ 2551 มัย ตะติยะ. พื้น ฐานภาพคนเหมือนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. หน้า ๑๒๔.