Searchพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระเมตตาพระราชทานพระเกียรติยกย่องเป็นพิเศษกว่าพระพี่นางพระองค์อื่น ได้รับพระราชทานพระตำหนักขนาดใหญ่ ก่ออิฐฉาบปูนสูงสองชั้นมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป เวลามีการพระราชพิธี เสด็จพระองค์โสมฯ ก็ทรงอยู่ในฐานะที่ทรงเป็นหัวหน้าในหมู่เจ้านายลูกเธอในรัชกาลที่ ๔

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ ทรงประชวรพระโรคชรา สิ้นพระชนม์ วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๔ เวลา ๙ นาฬิกา ๕ นาที ที่วังวรดิศ พระชนมายุ ๗๙ พรรษา พระราชเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส พุทธศักราช ๒๔๗๕

ภาพจาก : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมพระสมรรัตนสิริเชษฐ (แถวนั่งองค์ซ้าย)
ภาพจาก : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดีศรีรัตนราชธิดา กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ ทรงเป็นเจ้านายพระชันษายืนพระองค์หนึ่งในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเป็นผู้รักษากุญแจพระราชฐานชั้นใน มาจนตลอดรัชกาล หรืออาจกล่าวได้ว่าทรงเป็นเจ้านาย ๔ แผ่นดินอย่างแท้จริง ด้วยประสูติตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ และเสด็จอยู่มาจนถึงเกือบปลายรัชกาลที่ ๗ ได้ทรงเห็นทุกข์ และสุขมากต่อมาก และทรงรักษาพระเกียรติที่ทรงเป็น “สิริเชษฐ” ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ไว้อย่างงดงามบริบูรณ์ทุกประการ