Search


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ กับ มจธ


กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ ทรงได้รับพระราชทานที่ดิน ตำบล ราชบูรณะ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๓ ตรงกับ
พ.ศ.๒๔๔๗ ที่ดินเลขที่ ๑๐๘ โฉนดเลขที่ ๑๒๘๖ พื้นที่ตามโฉนด ๒๕๖ ไร่ ๑ งาน ๙๖ ตารางวา


วันวาน...วิทยาลัยเทคนิค ธนบุรี
ภาพจาก : หอบรรณสารสนเทศ
สำเนาโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๘
โฉนดที่ ๑๒๘๖ ตำบล ราชบุรณะ

ที่มา : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์


เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคแห่งใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของรัฐในด้านช่างเทคนิค ไ ด้รับการอนุมัติ ระหว่างสำรวจหาสถานที่ตั้งวิทยาลัย ท่านอธิบดี (สนั่น สุมิตร) พบว่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ ตำบลบางมด ซึ่งกรมอาชีวศึกษา ขอเช่าไว้ ๓๒ ไร่ ปลูกสร้างอาคารไม้สองชั้น แบบมาตรฐาน ๑๔ ห้องเรียน เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ พร้อมทั้งบ้านพักครูใหญ่ และโรงอาหารอีกครึ่งหลัง ได้ถูกทิ้งว่างไว้ แม้จะยังไม่มีถนน ไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ ก็ยังมีอาคารพร้อมที่จะใช้ได้ ทันที่ ท่านจึงเสนอสถานที่นี้เป็นที่ตั้งวิทยาลัยแห่งใหม่ ให้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี” กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓ สังกัดกรมอาชีวศึกษา ระหว่างการเตรียมงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียน อาจารย์ประภา ประจักษ์ศุภนิติ ผ ู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี เล็งเห็นว่า เนื้อที่เพียง ๓๒ ไร่ จะไม่เพียงพอกับกิจการในอนาคต จึงเสนอกรมอาชีวศึกษา ขอขยายอาณาเขตไปอีก ๙๙ ไร่ ๒ งาน ๗๙ ตารางวา ที่ดินแปลงนี้ท่านเจ้าของที่ดินเดิมคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ

พื้นที่ตามโฉนดที่ มจธ.ครอบครองใช้ประโยชน์
อยู่ ๑๓๔ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา
ที่มา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ
: สถาบัน, ๒๕๓๗. หน้า ๒๑๑.
วันนี้ ... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ถ่ายภาพโดย : นายวรทัศน์ บุญไข่
ภาพจาก : หอบรรณสารสนเทศ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาปนาขึ้นมาจากวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ตั้งอยู่บนที่ดิน เลขที่ ๑๐๘ โฉนดเลขที่ ๑๒๘๖ พื้นที่จำนวน ๑๓๔ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งรับโอนเปลี่ยนนามจากเจ้าของที่ดินเดิม คือ กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ สิ้นพระชนม์ เมื่อ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ไม่มีวงศ์สายสืบสกุล ต่อมาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับโอนเปลี่ยนนามเจ้าของที่ดินเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ดินส่วนที่เหลือจากมหาวิทยาลัย เป็นที่ตั้งศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)