Search

มหาวิทยาลัย องค์กร สถาบัน หน่วยงานในต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ
ได้ทูลเกล้าถวายเหรียญ โล่ เกียรติบัตร ฯลฯตั้งแต่ พ.ศ.2507 ถึง ปัจจุบัน มีดังนี้

วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/องค์กร/หน่วยงาน
ทูลเกล้าฯ ถวาย
5 ตุลาคม 2507
สถาบันดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย กิตติบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบัน
19 กรกฎาคม 2518
นาย George Spinale ประธานรัฐสภา เหรียญรัฐสภายุโรป (Special Medal of the European Paliament)
10 สิงหาคม 2522
มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เกียรติบัตรสดุดีพระเกียรติคุณ
2 กรกฎาคม 2527
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยแห่งรัฐของอเมริกา โล่กิตติมศักดิ์ของสมาคม
16 ตุลาคม 2527
ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศอังกฤษ (Honorary Fellowship of the Royal College of Surgeons of England (F.R.C.S.)
8 กันยายน 2529
ดร.ยัง ชีค โช ประธานคณะกรรมการเพื่อสันติภาพ ของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ รางวัลสันติภาพของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ
(The International Association of UniversityPresidents Peace Award)
21 กรกฎาคม 2530
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณในการนำชนบทให้วัฒนา
(Asian Institute of Technology's Gold Medal of Outstanding Leadership in Rural Development)
29 ตุลาคม 2530
นาย William A. Brown เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยนำอดีตสมาชิกองค์การ O.S.S. เข้าเฝ้าฯ เหรียญทองจำลอง "โดโนแวน" (Donovan) ซึ่งเป็น เครื่องหมายแห่งมิตรภาพของอดีตสมาชิกองค์การโอเอสเอส และมูลนิธิอนุสรณ์วิลเลียม เจ โดโนแกน ในวโรกาส
14 ธันวาคม 2530
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ครั้งที่ 92
มีสมาชิก 87 ประเทศ เข้าร่วมประชุมที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวาย
เหรียญดุษฎีกิตติมศักดิ์ของโอลิมปิกสากล คืออิสริยาภรณ์ โอลิมปิกขั้นสูงสุดเหรียญทอง
21 มกราคม 2531
นายซาดาโอะ ฟูนาโมโตะ รองประธานคณะกรรมการภูมิภาคเอเซีย
ของซีแซด และคณะ
เกียรติบัตรสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็น นักประพันธ์เพลงระดับนานาชาติและทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ดนตรีในประเทศไทย
3 ตุลาคม 2532
ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศอังกฤษ และคณะ
เหรียญทองที่ระลึก ในโอกาสที่วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง ประเทศไทยจัดประชุมทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยศัลย แพทย์ประเทศอังกฤษ
24 กรกฎาคม 2533
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศอังกฤษ เกียรติบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ
20 มิถุนายน 2534
คณะผู้แทนองค์การเพื่อการทำนุบำรุงรักษา เรือประวัติศาสตร์ของโลก (World Ship Trust) เหรียญรางวัล รางวัลขององค์การฯ ที่มอบเป็นเกียรติ แก่เรือที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก
และ เป็นการสดุดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ทำนุบำรุงดูแลเรือลำนั้นให้คงสภาพที่ดี ให้เป็นสมบัติของชาติให้อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชม (The World Ship Trust Maritime Heritage Award)
17 สิงหาคม 2534
Mr.Rakendra K. Saboo ประธานโรตารีสากล และคณะ เหรียญสดุดีขององค์กรโรตารีสากล (Rotary International Award of Honour) ในการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ เป็นผลให้ประเทศเจริญพัฒนา และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
12 พฤศจิกายน 2534
Mr.Albert Andrews ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ของสหพันธ์ศิลปะการถ่ายภาพนานาชาติ คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพ
แห่งประเทศไทย, กรรมการที่ปรึกษาและคณะที่ปรึกษาสูงสุด ศิลปะภาพถ่ายกิตติมศักดิ์
เกียรติบัตรสูงสุดศิลปะภาพถ่ายกิตติมศักดิ์ เพื่อสดุดี พระเกียรติคุณว่าทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่มีพระปรีชาสามารถ
เป็นเลิศในศิลปะการถ่ายภาพ
2 ธันวาคม 2534
นาย Federico Mayer ผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และคณะ เหรียญ "ฟิลเล" (Philae Medal) จำนวน 3 เหรียญ คือ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  ในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
4 พฤศจิกายน 2535
Dr.Mustafa Kamal Jolba ผู้อำนวยการใหญ่โครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ
เหรียญทองเกียรติคุณเฉลิมพระเกียรติ (UNEP Gold Medal of Distinction) ในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจดีเด่นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24 พฤศจิกายน 2535
นาย Hiroshi Nakajema ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน (Health for All Gold Medal) เนื่องจากทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ทางด้านการสาธารณสุขของประเทศ
26 มกราคม 2536
นาย Kenji Mori ประธานสมาคมนิเวศวิทยาเคมีระหว่างประเทศ (The International Society of Chemical Ecology (ISCE) เหรียญรางวัลเฉลิมพระเกียรติ ในด้านการสงวน รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (The Natural ProFutura Medal)
25 กุมภาพันธ์ 2536
The International Erosion Control Association (IECA), The United States of America รางวัล "The International Erosion Control Association's International Merit Award" เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างสำหรับการ พัฒนาประเทศอื่นๆ ในเรื่องการอนุรักษ์ดินโดยใช้หญ้าแฝกในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
30 ตุลาคม 2536
นาย Richard G. Grimshaw หัวหน้าสาขาเกษตร ฝ่ายวิชาการภูมิภาคเอเซียของธนาคารโลก รางวัลรากหญ้าแฝกชุบสำริด (The Bronze Vetiver Sculpture Award)
ซึ่งเป็นรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ (Award of Recognition) ในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและน้ำ
12 ธันวาคม 2537
นาย Giorgio Giaacomelli ผู้อำนวยการบริหารของโครงการควบคุม ยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (United Nations International Drug Control Programme-UNDCP) เหรียญทองคำ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (Award of Appreciation in Recognition of Outstanding Contributions in the Field of International Drug Control)
8 กุมภาพันธ์ 2538
นาย Katsunosuke Macda ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโทเร หรือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่นและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิโทเร "รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเรประเทศไทย" เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนพระราชหฤทัย และทรงทำนุบำรุงการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทยทั้งในด้านเกษตร การพลังงาน การสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และการศึกษาวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องกันมาไม่น้อยกว่า 40 ปี
6 ธันวาคม 2538
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization : FAO) เหรียญ "อะกริคอลา" (Agricola Medal) เป็นเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตร
เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตร
29 เมษายน 2539
คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศออสเตรเลีย วุฒิบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์
5 มิถุนายน 2539
สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (The International Rice Research Institute : IRRI) เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติ (The International Rice Award Medal) ในฐานะทรงห่วงใย และอุทิศพระองค์ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และพสกนิกรโดยรวม
9 มิถุนายน 2539
UNESCO ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
24 ตุลาคม 2539
องค์กรโรตารีสากล (The Rotary International) โล่เกียรติคุณในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ในระดับผู้นำประเทศ (The Presidential Award for Humanitarian Services)