Search

บรรณานุกรม

คนจีน ๒๐๐ ปี ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร. กรุงเทพฯ : เส้นทางเศรษฐกิจ, ๒๕๒๖.
จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. เจ้าชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, ๒๕๑๗.
ชมรมดำรงวิทยาในอุปถัมภ์หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : บัณฑิตการพิมพ์, ๒๕๒๗.
ชลภูมิ บรรหาร. ความทันสมัยทางการเมืองตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒.
ทิพากรวงษ์มหาโกษาธิบดี, เจ้าพระยา. หนังสือแสดงกิจจานุกิจ. กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๑๔.
ที่ระลึกพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๔ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์. กรุงเทพฯ : โรงเรียนเทพศิรินทร์, ๒๕๔๑.
บุรุษอาชาไนย : องค์หนึ่งของชาติไทย ฯลฯ มหามกุฏบรมราชานุสสรณ์. พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2492. ( จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานสมโภชพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม ในมงคลวารดีถีคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๔๕ ปี วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔๙๒)
นฤมล ธีรวัฒน์. พระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
แบรดเลย์, วิลเลียม เอล. สยามสามสมัยจากสายตาหมอบรัดเลย์. กรุงเทพฯ : เพื่อนชีวิต, ๒๕๒๗.
ประพัฒน์ ตรีณรงค์. พระประวัติและผลงานสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : ดำรงวิทยา, ๒๕๔๖.
ปรามินทร์ เครือทอง. พระจอมเกล้า "KING MONGKUT" พระเจ้ากรุงสยาม. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๗.
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย : ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๗. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๕๔๗.
พระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว : ๗ มกราคม ๒๕๕๓. กรุงเทพฯ : กรุงเทพฯ : จันวาณิชย์, ๒๕๕๓.
มูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา-ประไพ อมาตยกุล. เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๑.
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. พระประวัติตรัสเล่า. พิมพ์ครั้งที่ ๓. พระนคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๐๗.
สมศรี บุญอรุณรักษา. พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ : มิตรที่ดี สนิทสนม และจริงใจ ในรัชกาลที่ ๔ : นักพิมพ์และนักเขียน. กรุงเทพฯ : สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, ๒๕๕๐.
สมุดภาพจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘.
สมรัตน์ จารุลักษณานันท์. "นายแพทย์เฮาส์ : แพทย์ผู้ให้ยาระงับความรู้สึกคนแรกในสยาม," วิสัญญีสาร. ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๔. หน้า ๑-๔.
สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์. "การพัฒนาการศึกษาในราชสำนักก่อนสมัยปฏิรูปในรัชสมัยที่ ๕ : การวางรากฐานการศึกษาแบบเป็นทางการและเป็นสากลของไทย," วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘-มีนาคม ๒๕๔๙. หน้า ๑-๑๗.
สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์. "การพัฒนาประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๔ : การวางรากฐานเพื่อก้าวจากสังคมจารีตลักษณ์สู่สังคมนวลักษณ์ของสยาม," วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ เดือนมิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๔๗. หน้า ๒๙๔๘.
เสทื้อน ศุภโสภณ. ประวัติการโรงเรียนราษฎร์ในประเทศไทยและทำเนียบโรงเรียนราษฎร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. พระนคร : สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๑๔.
เหตุการณ์ตอนต้นรัชชกาลที่ ๔. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๕.โอภาส เสวิกุล. พระราชบิดาแห่งการปฏิรูป. พระนคร : แพร่พิทยา, ๒๕๑๓.

****************************************************************************
บรรณานุกรมภาพประกอบ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. สวดมนต์ ตัวอริยกะ (พร้อมคำอ่านในอักษรไทย). กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๔๗.
ชมรมสายสกุลบุนนาค. สกุลบุนนาค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒.
ประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๘.
ประยุทธ สิทธิพันธ์. สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม เล่มต้น- เล่มปลาย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยาม, ๒๕๑๖.
ประสงค์ สุขุม. ๑๕๐ ปี จากกุฎีจีนถึงประมวญมิชชันนารีกับการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
ปรามินทร์ เครือทอง. พระจอมเกล้า "KING MONGKUT" พระเจ้ากรุงสยาม. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๗.
ราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลที่ ๔. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๗.
วิบูล วิจิตรวาทการ. ชีวิตในอดีต...ฝรั่งในกรุงสยาม. กรุงเทพฯ : หมึกจีน, ๒๕๒๙.
วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย. สารสินสวามิภักดิ์. กรุงเทพฯ : กายมารุต, ๒๕๔๓.
ส. พลายน้อย. หมอปลัดเล. กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, ๒๕๔๘.
สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร. บันทึกเรื่องเมืองสยาม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประจักษ์การพิมพ์, ๒๕๒๖.
เสทื้อน ศุภโสภณ. ประวัติการโรงเรียนราษฎร์ในประเทศไทยและทำเนียบโรงเรียนราษฎร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. พระนคร : สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๑๔.