Search


ของที่ระลึกจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ต่างๆ ทั่วประเทศทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน และหนึ่งในความร่วมมือที่ทำคุณประโยชน์กับวงการการศึกษาคือ ที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของอธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ซึ่งมีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะมีการประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อประโยชน์ในการประสานงานกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น  เสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษาของประเทศ และผลักดันความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นให้เกิดผล สถาบันที่เริ่มต้นลงนามในข้อตกลงครั้งแรกมี 12 สถาบัน  ภายหลังได้ขยายเพิ่มเป็น 16 สถาบัน  และ ปัจจุบันที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยมีสมาชิกทั้งสิ้น 27 สถาบัน ได้แก่

-กรุงเทพและปริมณฑล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร : เสาชิงช้า

เสาชิงช้า เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีโล้ชิงช้า ในพระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวายของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งปัจจุบันพิธีโล้ชิงช้าได้เลิกไปแล้ว เสาชิงช้าที่ตั้งอยู่หน้าวัดสุทัศน์เทพวราราม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นเสาชิงช้าขนาดใหญ่ ทั้งหมดทาสีแดงชาด กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเสาชิงช้าเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 นับตั้งแต่สร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2327 จนถึงการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุดซึ่งเสาชิงช้าคู่เดิมถูกถอดเปลี่ยนเมื่อปี พ.ศ. 2549 เสาชิงช้ามีอายุรวมประมาณ 222 ปีนาฬิกาที่ระลึกประดับบนเสาชิงช้า มอบในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้มอบ : สำนักหอสมุด มจธ.
วันที่รับมอบ : 1 เมษายน 2553
แหล่งที่มา : ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน
ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบวาระสำคัญต่างๆ ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพและปริมณฑล


1. ผ้าคาดบ่า/ผ้าพันคอ ในโอกาสครบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้มอบ : สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่รับมอบ : 7 เมษายน 2553
แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2. ของที่ระลึกจากการประชุมทางวิชาการ
ผู้มอบ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่รับมอบ : 15 พฤศจิกายน 2555
แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3. เหรียญกีฬาที่ระลึกการแข่งขันกีฬาบุคลากร 3 พระจอมเกล้า ประจำปี 2549
วันที่รับมอบ : 13 มกราคม 2550
แหล่งที่มา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
4. ถ้วยที่ระลึก ARS LONGA (ศิลปะยาวชีวิตสั้น)
ผู้มอบ : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
วันที่รับมอบ : 25 ธันวาคม 2556
แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. โล่ที่ระลึก “50th Anniversary Faculty of Graduate Studies Mahidol University (1964-2014)”
ผู้มอบ : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
วันที่รับมอบ : 23 กุมภาพันธ์ 2557
แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล
6. นาฬิกาที่ระลึก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้มอบ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่รับมอบ : 16 กันยายน 2558
แหล่งที่มา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. เหรียญทองเกียรติยศมอบ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ในฐานะองค์ปาฐก ปาฐกถา "สวัสดิ์ สกุลไทย์"
ผู้มอบ : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
วันที่ได้รับ : 15 มีนาคม 2557
แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล