Searchเบญจรงค์
“เบญจรงค์ ” เป็นเครื่องเคลือบที่มีการวาดสี 5 สี ปัจจุบันใช้สี 3 ถึง 8 สี หรือมากกว่านั้น การออกแบบลวดลายสะท้อนถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมตามความเชื่อและวิถีชีวิตของคนไทย เบญจรงค์พัฒนาไปสู่ตลาดสากลได้รวดเร็ว ด้วยคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของทองคำ และคุณค่าด้านงานศิลปะชั้นสูงที่หาประเทศใดในโลกเทียบเคียงได้ ในสมัยโบราณเป็นเครื่องใช้สำหรับชนชั้นสูงปัจจุบันได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ใช้ตกแต่งบ้านเรือน หรือเป็นของขวัญ ของชำร่วย และของที่ระลึก


1. เครื่องเบญจรงค์ลายมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้มอบ : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
วันที่รับมอบ : 30 มกราคม 2550
แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. แจกันลายเบญจรงค์ที่ระลึก “NIDA WISDOM for Change”
ผู้มอบ : รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
วันที่รับมอบ : 29 เมษายน 2556
แหล่งที่มา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
3. เครื่องเบญจรงค์ที่ระลึก “Kasetsart University 1943”
ผู้มอบ : รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
วันที่รับมอบ : 10 ธันวาคม 2552
แหล่งที่มา : นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. เครื่องเบญจรงค์ Faculty of Commerce and Accountancy
ผู้มอบ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่รับมอบ : 25 ธันวาคม 2551
แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยบูรพา


ชุดชาเบญจรงค์ ที่ระลึกโครงการสัมมนาการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมการใช้เวทีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการความรู้ด้วยโปรแกรมสถาปนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ผู้มอบ : คุณวิสา แซ่เตีย
วันที่รับมอบ : 16 มกราคม 2551
แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยบูรพา