Search

 

-ภาคใต้

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ของที่ระลึกจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ภาคใต้)

เรือกอและ

“เรือกอและ” เรือประมงพื้นบ้านในแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเป็นเรือประมงชายฝั่งขนาดเล็กมีความยาว10-12.5 เมตร ต่อด้วยไม้กระดาน ส่วนหัวและท้ายสูงขึ้นจากลำเรือ นิยมทาสีแล้วเขียนเป็นลวดลายมลายู ชวา และไทย โดยเน้นแบบไทย เช่น สิงหปักษี นกซี่งอ และหนุมาน เป็นต้น ส่วนลายที่ท้ายเรือมักเป็นลายส่วนท่อนหางของสัตว์นั้นๆ เรือกอและเป็นเหมือนผลงานศิลปะชิ้นเอกบนท้องทะเล และยังเป็นเครื่องมือหลักในการดำรงชีวิตของชาวประมงมาตั้งแต่อดีต

1. เรือกอและจำลอง
ผู้มอบ : รศ.ดร. วนิดา พวกุล
แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ : 28 เมษายน 2552

2. ภาพเรือกอและ
ผู้มอบ : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
วันที่รับมอบ : 11 มีนาคม 2556
แหล่งที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3. เรือกอและจำลอง
ผู้มอบ : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
วันที่รับมอบ : 26 มกราคม 2553

หนังตะลุง

หนังตะลุง คือ ศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้ เป็นการเล่าเรื่องราวที่ผูกร้อยเป็นนิยาย ดำเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสำเนียงท้องถิ่น หรือที่เรียกกันว่าการ "ว่าบท" มีบทสนทนาแทรกเป็นระยะ และใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นสิ่งดึงดูดสายตาของผู้ชม เป็นมหรสพที่นิยมแพร่หลายอย่างยิ่งมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในยุคสมัยก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้กันทั่วถึงทุกหมู่บ้านอย่างในปัจจุบัน หนังตะลุงแสดงได้ทั้งในงานบุญและงานศพ ดังนั้นงานวัด งานศพ หรืองานเฉลิมฉลองที่สำคัญจึงมักมีหนังตะลุงมาแสดงให้ชมอยู่เสมอ

1. ภาพตัวละครในหนังตะลุง
ผู้มอบ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่รับมอบ : 27 มกราคม 2555
แหล่งที่มา : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

2. แท่นเสียบปากกา ประดับด้วย ลุงเท่ง (ตัวละครจากหนังตะลุง)
ผู้มอบ : รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
วันที่มอบ : 27 มิถุนายน 2554
แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ของที่ระลึกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับจากการประชุม ทปอ. ในวาระต่าง ๆ

1. โมเดลที่ระลึก ที่ระลึกจากการประชุม ทปอ. ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2553
ผู้มอบ : รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
วันที่รับมอบ : 12 ตุลาคม 2553
แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2. เข็มกลัด ทปอ. ที่ระลึกจากการประชุม ทปอ. ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 พฤษภาคม 2551
ผู้มอบ : รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
วันที่รับมอบ : 8 ตุลาคม 2553
แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. ดอกไม้ประดิษฐ์ ที่ระลึกการประชุม ทปอ. ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 3 พฤษภาคม 2551
ผู้มอบ : รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
วันที่รับมอบ : 8 ตุลาคม 2553
แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4. ชุดชาที่ระลึกการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
ผู้มอบ : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
วันที่รับมอบ : 17 เมษายน 2558
แหล่งที่มา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

5. ของที่ระลึกการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2532
ผู้มอบ : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
วันที่รับมอบ : 21 ธันวาคม 2542
แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6. ภาพนูนเนื้อดินเผา แสดงวัฒนธรรมไทย โบราณ ที่ระลึก งานประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545
ผู้มอบ : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
วันที่รับมอบ : 20 กันยายน 2548
แหล่งที่มา : งานประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

*** รวบรวม และเรียบเรียงโดย น.ส.พรทิพย์ ชัยเชิดชูวงศ์