Searchบรรณานุกรม

ไกรฤกษ์ นานา. พระจอมเกล้า รู้เท่าทันตะวันตก “มิตรภาพอาบยาพิษ”. กรุงเทพฯ : มติชน, 2547. หน้า 23.

ขจร สุขพานิช. ข้อมูลประวัติศาสตร์ : สมัยบางกอก. กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2518. หน้า 225.

ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. พระราชธรรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542. หน้า 73-74, 123.

พูนพิศมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้า. สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น. กรุงเทพฯ : บริษัทมีเดียโฟกัส จำกัด, 2534. หน้า 125–126.

พระเทพมงคลสุธี. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการพระศาสนา : พระราชประวัตินานานิพนธ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. หน้า 30.

พรพิมลพรรณ รัชนี, หม่อมเจ้า. พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, 2475. หน้า 2.

มานิจ ชุมสาย, หม่อมหลวง. พระมงกุฎและชาวอังกฤษ. กรุงเทพฯ : ร้านเฉลิมนิจ, 2545. หน้า 28.

วิไลเลขา ถาวรธนสาร. ชนชั้นนำไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2545. หน้า 81 – 82

เพ็ญศรี ดุ๊ก. การต่างประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทเท็กซ์ แอนด์เจอนัลพับลิเคชั่น จำกัด, 2544 . หน้า 3 – 4.

ศิวิสีย์ ภู่เพชร์. บันทึกสัมพันธภาพระหว่างประเทศสยามกับนานาประเทศ เล่มที่ 7 (ค.ศ. 1854 – 1855). กรุงเทพฯ : กรมศิลปกรจัดพิมพ์, 2540. หน้า 25.

ศุกลรัตน์ ชาญศักดิ์. นานาสาระประวัติศาสตร์จากเอกสารต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2539. หน้า 112 – 115.

ส. พลายน้อย. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้ากรุงสยาม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ 2544, หน้า 56.

สยามธุรานุรักษ์, พระยา. ราชอาณาจักรสยาม. กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2543. หน้า 89-90.

สุกัญญา สุดบรรทัด. หมอบลัดเลย์ กับการหนังสือพิมพ์แห่งกรุงสยาม. กรุงเทพฯ : มติชน, 2547. หน้า 19 – 23.

สุทนต์ ขวัญนคร. พระจอมเกล้ากรุงสยาม : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกษัตริย์กรุงสยาม รัชกาลที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ สิบห้า มีน, .ป.ป. หน้า 80.

สุวรรณ เพชรนิล. รุ่งอรุณแห่งปวงชนชาวไทยในยุควิทยาศาสตร์.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2545. หน้า 61.

_____________. พระจอมปิ่น พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย 196 ปี สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์การศาสนา, 2547. หน้า 212.

อนุสรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ครบ 108 ปี (26 พฤศจิกายน 2407-26 พฤศจิกายน 2515). กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2519. หน้า 9.

เอนก นาวิกมูล. ฝรั่งในเมืองสยาม. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2542. หน้า 38-39.

Moffat, Abbot Low. Mongkut the King of Siam. New York : Cornell University Press, 1962. pp. 20 – 21.