Search

เลขหมู่
ชื่อเรื่อง
PL4158 ก-อ 2529 กมล วิชิตสรสาตร์. "ประวัติการพิมพ์หนังสือไทย, " เอกลักษณ์ ของชาติ : อ่านไทย-เขียนไทย. กรุงเทพฯ : ป้อมเพชร, ๒๕๒๙. หน้า ๖๑ - ๖๔.
BL1445.T5 ก-ป 2525 กรมการ ศาสนา. ประวัติ พระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี : ภาค ๑. กรุงเทพฯ : กรมศาสนา, ๒๕๒๕.
TG260 ก-ส 2550 กรมทางหลวง ชนบท. สะพาน พระราม ๔. กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ์, ๒๕๕๐.
JQ1746.Z3มท ก-ว 2543 กรมที่ดิน. "วิวัฒนาการ การออกโฉนดที่ดิน," รวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน ๑๐๐ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๓.
JQ1746.Z3มท ก-ว 2543 กรมที่ดิน. วิวัฒนาการ การออกโฉนดที่ดิน และงานทะเบียนที่ดิน. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๓.
JQ1746.Z3มท ก-ร 2543 กรมที่ดิน. รวม กฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๓.
JQ1746.Z3คค ก-บ 2541 กรมไปรษณีย์โทรเลข. "๑๑๕ ปี แห่งวิวัฒนาการ : ระยะที่ ๑ บุกเบิก, " หนังสือ ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว : เบิกฟ้า.. กรุงเทพฯ : กรมไปรษณีย์โทรเลข, ๒๕๔๑.
กรมศิลปากร. ถนิมพิมพาภรณ์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๕. (กรมศิลปากร จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕)
กรมศิลปากร. "ปกิณกคดีวิถีไทยในเรื่องบัว, " อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ พลโทจิติ์ สุนทานนท์. พิมพ์ครั้ง ที่ ๒. กรุงเทพฯ : [ ม.ป.พ.], ๒๕๔๓. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลโทจิตต์ สุนทานนท์ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓)
DS571 ก-ป 2533 กรมศิลปากร. ประชุม พงศาวดาร. ภาคที่ ๕. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, ๒๕๓๓. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันตำรวจเอก (พิเศษ) บุญเพ็ญ แขวัฒนะ ต.ช. ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๓).
DS571 ก-ป 2533 กรมศิลปากร. ประวัติวัด อรุณราชวราราม. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ๒๕๒๑. พิมพ์ครั้งที่ ๒. (คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพุฒาจารย์ (วน ฐิติญาณมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ เมรุหน้าพลับพลา อิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๒๑).
GT1520 ก-ว 2535 กรม ศิลปากร. "ยุคเปลี่ยน แปลงการแต่งกายแบบตะวันตก," วิวัฒนาการเครื่องแบบ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๕. หน้า ๒๑-๒๙.
GN36.T7 ก-ร 2483 กรมศิลปากร. ราช พิพิธภัณฑ์. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๘๓. (พิมพ์ถวายพระภิกษุสามเณรในเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๔๘๓)
กรมศิลปากร. สมุดภาพพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จกรม พระยาดำรงราชานุภาพ .กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๙.
กรมอู่ทหาร เรือ. ๑๐๐ ปี กรมอู่ทหารเรือ . กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, ๒๕๓๓. ( จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมอู่ทหารเรือครบรอบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๓)
HV40 ก-ร 2543 กรรณิการ์ ตันประเสริฐ. "ชาวจีนในสมัย รัตนโกสินทร์," รายงานการวิจัยเรื่อง ๙๐ ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย : ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๓. หน้า ๓-๑๘. ( มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดพิมพ์เป็นที่ระลึก ในโอกาสดำเนินกิจการครบรอบ ๙๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๓)
HV40 ก-ร 2543 กรรณิการ์ ตันประเสริฐ. รายงาน การวิจัยเรื่อง ๙๐ ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย : ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๓. ( มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดพิมพ์เป็นที่ระลึก ในโอกาสดำเนินกิจการครบรอบ ๙๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๓)
กระทรวงพาณิชย์. เส้นทางการค้าไทย. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมศึกษา, ๒๕๔๓. (ที่ระลึกเนื่องในวันสถาปนา กระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ ๘๐ ปี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๓)
กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศกำหนด ที่ให้ขายให้เช่าแก่คนนอกประเทศ," รวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับ ที่ดิน ๑๐๐ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๓. หน้า ๖-๗.
JQ1746.Z3 ก-ว 2525 กระทรวงวิทยา ศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน. "วิวัฒนาการ ของเครื่องปั้นดินเผาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์," วันสถาปนา กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๕ ฉบับสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ๒๕๒๕. หน้า ๑๙-๒๑.
PN1049 ก-ฉ 2540 กระทรวง ศึกษาธิการ. กวีนิพนธ์ เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ปีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙ ฉัตรแก้วเก้าแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๐.
DS571 ป 2543 กระทรวงศึกษาธิการ. คู่ มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๓.
DS578 ก-น 2527 กระทรวง ศึกษาธิการ. "พื้นฐานทาง ประวัติศาสตร์รัชกาลที่ ๔ (พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๑๑)," แนวพระราชดำริ เก้ารัชกาล. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๗. หน้า ๔๗-๑๑๓.
LA1221 ก-ส 2525 กระทรวง ศึกษาธิการ. "การศึกษาไทย สมัยต้นรัตนโกสินทร์," ๒๐๐ ปี ของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๖. หน้า ๒-๓๖.
JQ1746.Z3ศธ ก-ห 2535 กระทรวง ศึกษาธิการ. ๑๐๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๕. ( พิมพ์เป็นที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๑๐๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๕)
DS568 ก-ส 2526 การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย. สมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๖.
DS586 ก-ม 2542 การรถไฟแห่ง ประเทศไทย. มหาราช ของการรถไฟ. กรุงเทพฯ : การรถไฟแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๒.
กริสโวลด์, เอ.บี. "พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, " แปลโดย ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล หนังสือที่ระลึกรอบ 100 ปี แห่งวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันเสวยราชย์พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๑๑. (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๑)
DS581 ก-พ 2547 กริสโวลด์, เอ.บี. พระ บาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าสยาม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. (มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิมพ์เนื่องในการเฉลิมฉลองวาระที่วันพระบรม ราชสมภพ แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗)
DS568 ก-ส 2550 กรุงเทพมหา นคร. เสา ชิงช้า : หนังสือที่ระลึกงานฉลองเสาชิงช้า. กรุงเทพฯ : ดาวกฤษ์, ๒๕๕๐. หน้า ๕๘-๖๒.
DS571 ก-ร 2548 โกวิท ตั้งตรงจิตร. " 'ยศช้าง' อลังการกว่า 'ขุนนาง พระ' หนึ่งในแก้วเจ็ดประการของจักรพรรดิ," เรียง ร้อยรอยอดีต 1 : ยศช้าง ขุนนาง พระ มหัศจรรย์วัด เวียงวัง. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๘. หน้า ๒๐-๒๑.
DS581 ก-พ 2547 ไกรฤกษ์ นานา. พระ จอมเกล้า : รู้เท่าทันตะวันตก "มิตรภาพอาบยาพิษ". กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๗.
DS581 ก-พ 2547 ไกรฤกษ์ นานา. King Mongkut หยุดยุโรปยึดสยาม. กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๗.
กันยาบดี. หมายเหตุ : เมื่อแผ่นดินร้องไห้. กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, ๒๕๓๙.
BQ6140 ก-ป 2543 กัลยาณคุณ. เปิด ตำนานท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี. นนทบุรี : จดหมายเหตุ, ๒๕๔๓.
DS581 ส-ม 2547 กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า. มหา มกุฎราชสันตติวงศ์ : พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๗.
DS571 ก-ป 2550 กิตติ ตันไทย. "การปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔จนถึงการปฎิวัติ พ.ศ.๒๔๗๕," ประวัติศาสตร์ไทย. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, ๒๕๕๐. หน้า ๑๗๕-๒๒๗.
CIT855 กิติชัย ภักดีไสย์. เว็บไซต์ ห้องแสดงภาพรวมประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : รายงานโครงการ (วท.บ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)- -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี, ๒๕๔๙.
DS568 ม-ส 2542 เกษิณี ผลประพฤติ. "ไพรี พินาศ, ป้อม," สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง. เล่ม ๑๐, พิทักษเทเวศร์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ – มอญในภาคกลาง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒. หน้า ๔๖๖๐-๔๖๖๑.
UF485.T35 ก-ร 2549 กองทัพ เรือ. "การผันกิจการทหารไทยสู่ระบบสากล," รอยอดีต ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า. กรุงเทพฯ : กรีนแมคพาย, ๒๕๔๙. หน้า ๑๗.
กอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. "ประวัติและ ความเป็นมาของกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ," รายงานประจำ ปี ๒๕๓๕ กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๖. หน้า ๑-๕.
DS568 ม-ส 2542 ก่องแก้ว วีระประจักษ์. "จารึกในภาค กลาง," สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง. เล่ม ๓, ค้างคาวกินกล้วย, เพลง-จิตรกรรมกระบวนจีน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒. หน้า ๑๔๓๔-๑๔๔๖.